NL

Geboren in 1958

1980-1984 Kunst Academie, Rotterdam.          

Methode

De kunst van Simon Woudwijk is zonder twijfel veelzijdig te noemen. Fotografie, werken op papier, ruimtelijk werk in brons gecombineerd met hout en alledaagse materialen en niet te vergeten de schilderkunst. Juist die veelzijdigheid maakt Woudwijk tot een intrigerende kunstenaar die schijnbaar moeiteloos overschakelt van abstract naar verhalend, van het grote, expressieve gebaar in verf naar treffende, fotografische details of verstilde natuurbeelden. Wie de kunst van Simon Woudwijk op zich in laat werken, kan twee kanten op: mee gaan in het beeld dat Woudwijk je voorschotelt: je simpelweg verliezen in de vloeiende vormen, de gloeiende kleuren of het materiaal gebruik. Of op zoek gaan naar het waarom.

Wat bedoelt Woudwijk eigenlijk met zijn steeds terugkerende thema´s, het wiel, de wachter en het bootje- wat is de diepere bedoeling achter een vaak esthetische facade. Want, zoals Simon Woudwijk het zelf stelt: ´je wilt natuurlijk toch ook een mooi ding maken`. Het intrigerende aan zo´n achteloze opmerking is de estheet die hier spreekt, die enerzijds zijn hele kunstenaarsschap in dienst heeft gesteld van één enkele, prangende vraag maar er tegelijkertijd wel een fraaie zoektocht van wenst te maken.

`Wat kan kunst betekenen in deze tijd, in onze samenleving´, dat is, kort samengevat de queeste die leidraad is in het oeuvre van Simon Woudwijk. Elk werkstuk vormt onderdeel van die zoektocht naar het waarom van de kunst in al zijn geledingen, in al zijn disciplines. En met elk kunstwerk toont Woudwijk aan dat geen vorm, geen beeld constant blijft maar steeds weer verandert en steeds weer opnieuw ontdekt kan worden, geplaatst in een andere context, in een andere techniek, in de ogen van elke nieuwe toeschouwer. Zo is het de ene keer de herinnering die het beeld aantast, een ander keer de kunstenaar zelf die het beeld uiteen haalt, inzoomt en het detail een nieuw leven geeft. En dan blijkt de bestaansgrond van kunst het vermogen te zijn om het veranderlijke van het eeuwige, een eeuwenoud onderwerp van filosofen, vorm te geven en te verduidelijken.

Wetend van deze zoektocht, dringt de vraag zich op wat voor kunstenaar Woudwijk is. Een denker, getormenteerd wellicht? Niets van dat al: wanneer je zijn kunstwerken zelf bekijkt, dan zie je een schilder puur sang waarbij het uitsmeren van de verf, de druipers en de spetters, groot  plezier verraden. Dan is daar de fotograaf die speelt met sluitertijden, die tovert met licht en probeert de tijd te bevriezen op de gevoelige plaat. Het kind in de man die met takjes en steentjes bouwt, zwerft langs mystieke menhirs, zijn schatten omgiet in brons. Wie de basis thema´s van Woudwijk heeft leren kennen, kan zelf een zwerftocht beginnen langs de wielen, de stromende vormen, de wachters. En net als Simon Woudwijk delen in de  verwondering over zo´n enorme veelvormigheid die zijn simpele basisvormen telkens weer aannemen in evenzo vele zijwegen, experimenten, kunstwerken.

Zolang de verwondering duurt, blijft alles stromen.

Brenda Schipper, kunsthistoricus.

EN

Born in 1958

1980-1984 academy of fine arts in Rotterdam.          

Method

My work has developed from collages employing various techniques (including photography), through landscape impressions in which signs of human activity (fences) or presence (shadows) are evident, via work incorporating clear symbols (for instance, until recently “the guard”) to work where the emphasis lies on fantasy and individual experience. Into this I incorporate elements such as time and eternity (represented by a wheel). The structure of the paint has become more and more important and, besides being a tool, manifests itself as an independent visual element.

Recent works in the series “filtered images, transgression” are composite works that illustrate mankind’s combined world of concrete data (sensory world) and abstract patterns (concepts). In this context photographs refer to the sensory world and the integrated painted parts to abstract processes. They help the individual to visualize and develop an own image of the world, whereby personal experience contributes to its shaping and digestion.

Bronze sculptures

These sculptures are all unique pieces, cast in “cire perdue” (lost wax technique). Modeled with natural materials, they present a synthesis of nature and culture: Nature through the use of materials (tree branches) and culture through the configuration; man (guard) but also here a wheel (time, eternity): Nature (branches) is connected to time (wheel).

Photography

Through photography my main objective is to get “under the skin” of my own work. By isolating details or by recording works (bronze sculptures or parts thereof) in their natural surroundings I expose the “artist’s handwriting” and aim to relate this to time, thereby creating a natural context through which the original work can be experienced.

Brenda Schipper, Art Historian.

DE

Geboren in 1958

1980-1984 Kunsthochschule, Rotterdam

Ausdrucksmittel:

Seit meinen Collagen, die ich mit verschiedenen Techniken realisiert habe (Fotos), hat sich mein Werk ständig entwickelt, von Landschaften mit Indizien von menschlichen Aktivitäten (Palisade) oder Erscheinungen (Schatten) bis hin zu Kompositionen mit ausdrücklichen Symbolen (z.B. das neuere Thema des „Wächter“) und Werken, wo die Fantasie und die individuelle Erfahrung überwiegen. Elemente wie die Zeit oder die Ewigkeit (durch ein Rad dargestellt) sind in meine Werke eingebaut. Das verwendete Ausdruckmittel – in diesem Fall die Malerei – übersteigt seine Funktion als Mittel zum Zweck, um sich vielmehr als autonomes plastisches Element zu manifestieren.

Die neueren Werke der Serie „filtered images, transgression“ sind Polyptychen, die den Gedanken zum Ausdruck bringen, dass der Mensch in einer Welt lebt, der zum einen Teil durch konkrete Gegebenheiten (sensorielle Welt) und zum anderen aus abstrakten Vorstellungen (z.B. Begriffen) zusammengesetzt ist.

Die Fotografien einerseits verkörpern die sensorielle Welt, während andererseits die gemalten Teile abstrakte Vorgänge ausdrücken. Der bewusste Mensch beruft sich darauf, um sich eine individuelle Vision der Welt zu schaffen, wobei das Umfeld der Wahrnehmung die Art, wie die Eindrücke sich bilden und ansammeln, beeinflusst.

Bronzen

Jede einzelne meiner Bildhauereien ist ein Unikat und wird nach der Technik der verlorenen Form gegossen und mit Hilfe natürlicher Werkstoffe modelliert. Meine Werke drücken so eine Synthese von Natur und  Kultur aus, erstere durch den benützten Werkstoff (Äste), zweitere durch das dargestellte Element: Der Mensch (Wächter), aber auch das Rad (Zeit, Ewigkeit). Die Natur (Äste) ist mit der Zeit (Rad) verbunden.

Fotografie

In meinen Bildern will ich vor allem  meinen eigenen Werken treu bleiben. Durch die Isolierung gewisser Einzelheiten oder durch das Einfügen eines Werkes (Teil einer Bronze) in eine natürliche Umwelt stelle ich die „Schrift des Künstlers“ dar und probiere gleichzeitig, die Relation mit der Zeit wachzurufen und ein natürliches Umfeld zu schaffen, das einen anderen Zugang fordert.

 Brenda Schipper, Kunsthistoriker

FR

Né en 1958

1980-1984 Ecole des Beaux-Arts, Rotterdam

Moyens d’expression :

Depuis mes collages réalisés selon différentes techniques (photos) mon œuvre a évolué sans cesse, en passant par des paysages aux indices d’activité humaine (palissades) ou de présences (ombres), vers des compositions aux symboles explicites (p.ex. le thème récent du “gardien”) et des œuvres où l’imagination et l’expérience individuelle prévalent.  Des éléments tels que le temps et l’éternité (représentée par une roue) sont incorporés dans mes œuvres.  La matière utilisée – dans ce cas la peinture – dépasse sa fonction utilitaire pour se manifester davantage comme élément plastique autonome.

Les œuvres récentes de la série “filtered images, transgression” sont des polyptyques qui expriment l’idée que l’homme vit dans un monde composé en partie de données concrètes (monde sensoriel) et de notions abstraites (p.ex. des concepts).  Ici les photos incarnent le monde sensoriel, tandis que les parties peintes expriment des processus abstraits.  L’homme conscient s’y réfère pour se créer une vision du monde individuelle, quoique le contexte de la perception influence la façon dont les impressions se forment et s’assimilent.

Bronzes

Chacune de mes sculptures est une pièce unique coulée selon la technique de la cire perdue, modelée à l’aide de matériaux naturels.  Ainsi mes œuvres expriment une synthèse de la nature et de la culture, la première symbolisée par le matériel employé (branches), la seconde par l’élément figuratif : l’homme (gardien) mais également la roue (temps, éternité).  La nature (branches) est associée avec le temps (roue).

Photographie

Dans mes photos je veux surtout rester fidèle à mes propres œuvres.  Par l’isolation de certains détails ou l’insertion d’une œuvre (partie d’un bronze) dans un environnement naturel, j’expose “l’écriture de l’artiste” tout en essayant d’évoquer la relation avec le temps et de créer un contexte naturel qui incite à une approche différente.

 Brenda Schipper, Historien de l’art